6

Напомена: * Ученик изборни предмет бира једном у току школовања

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети.

7

Остваривање школског програма по недељама

разред

I

II

III

IV

предмет / модул

Рачунарство и информатика

Ликовна култура

Прва помоћ

Фармацеутско-технолошке операције и поступци

Аналитичка хемија

Фармакогнозија са фитотерапијом

Фармацеутска технологија

Фармацеутска технологија

Броматологија са дијететиком

Фармакогнозија са фитотерапијом

Медицинска информатика

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова

Фармацеутска технологија

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова

Култура тела

Подела одељења у групе

8

9

ConvertedByBCLTechnologies